Առաջ, օլիգարխիա…

0
14

       Այսօրայնպեսէստացվել, որքաղաքական, տնտեսական, մշակութային<<էլիտա>>ենդարձելօլիգարխները, ովքերշրջափակմանմեջենդրելհասարակականկյանքիբոլորոլորտները` թույլչտալով, որհասարակությունը<<շնչի>>: Որևէտեղ, թերևս, չեսհանդիպիքաղաքականուտնտեսականոլորտներիայսչափսերտաճման, ինչըպետությանզարգացմանուառաջընթացիամենալուրջխոչընդոտներիցմեկնէ: Հետևանքնայնէ, որհասարակությանգիտական, մշակութայինևմտավորականսերուցքըդուրսէմղվումհասարակականքաղաքականկյանքից, մինչդեռմտավորականության  կարիքը բոլոր առումներով բավականին մեծ ու անգնահատելի է: Ամենացավալին այն է, որ մեր օլիգարխներիհամարթիրախենդառնումոչմիայնտնտեսականուառևտրայինոլորտները, այլևպետականկառավարմանվերինօղակները` Ազգայինժողով, կառավարությունևայլն: Առաջիկախորհրդարանականընտրություններիմեծամասնականևհամամասնականթեկնածուներիցուցակներնաչքիանցկացնելնիսկբավականէդրանումհամոզվելուհամար
SHARE