Արածդ գործն է մնում,

0
21
որով կարող են հպարտանալ սերունդներդ
Նվիրվածություն

Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր համայնքը,-նշեց համայնքապետ Աշոտ Հովհաննիսյանը,-ղեկավարում եմ2008-ից: Գյուղըշատառումներովհետէրմնում, ուստիորոշեցիթողնելփոխմարզպետիպաշտոնըևծառայելիմժողովրդինԱմենակարևորը` իրականացնել բաց թողնվածծրագրերը: Նպատակսէայնպիսիգործերանել, որպեսզիթոռներսգյուղումպարզճակատմանգանևհպարտանանայնամենով, ինչնիրենցպապիտարիներիաշխատանքիշնորհիվէարվել: Այսկարճժամանակաընթացքումբազմաթիվաշխատանքներենիրականացվել: Գյուղիհարսանյացևսգոարարողություններիկազմակերպմանհամարձեռնամուխեղաևձեռքբերեցիսեղաննստարաններ, ինչնամբողջգյուղինէծառայում: Հաջորդքայլըսրահիհարցիլուծումնէր: Մանկապարտեզիմիմասնաշենքըվերանորոգելենք<<Հայրենիք>>  միության աջակցությամբ և դարձրելհանդիսություններսրահ: Կարողացելենքաշխատեցնելմանկապարտեզը, որընախկինումչէրաշխատում: Մասնակիվերանորոգմանաշխատանքներենիրականացվելմանկապարտեզում, փոխվելէսանհանգույցը, ապահովելենքմշտականջրով: Տարվաընթացքում5 ամիսէգործում:

Ընկերականշրջապատիսկապերնօգտագործելով, Հայաստանիսոցներդրումներիհիմնադրամիմիջոցովկառուցեցինքօրվակարգավորիչջրամբար, ևդրանովքիչթեշատլուծվեցխմելաջրիհարցը: Վերանորոգվելեննաևխմելուջրիկապտաժները: Այսպահինմշակույթիտուննէվերանորոգվում, փոխվելէտանիքը: Տեղադրվելենեվրոպատուհաններ, դռներ, այսպահինաշխատանքներնընթանումեն, ներսիհարդարմանաշխատանքներնենիրականացվում: Նպատակունենքգյուղումբացելմարզականևգեղարվեստական` երգի, պարի, ասմունքիխմբակներ: ՀայրենականմեծպատերազմիզոհվածներիհիշատակիՓառքիսրահնենքվերափոխել: Ներառելենքմերօրյապատմության, Արցախյանհերոսամարտումզոհվածներիմասինպատմողվավերագրեր, նպատակունենքայնդարձնելթանգարան: Բարեկարգելենք1946-ինկառուցվածհուշարձանաղբյուրը: Իհարկե, կատարվածիկողքինկաննաևառաջիկայումլուծվելիքշատխնդիրներ: Դրանցիցկարևորագույնըգազաֆիկացմանը, ոռոգմանհամակարգինառնչվողխնդիրներնեն, ինչպեսնաևդպրոցի վերանորոգումը: Սրանք ինձ համարամենամտահոգիչնեն

    Պարոն Հովհաննիսյանը նաև հավելեց, որ <<ՇԵՆ>> բարեգործականկազմակերպությանև<<ՕրանժԱրմենիա>>ընկերությանմիջոցներովգյուղնունիինտերնետկապ, բացվելէհամակարգչայինսենյակ: Նախատեսելենկազմակերպելնաևհամակարգչաինուսուցմանդասընթացներ: Պետքէվերանորոգվինաևգյուղապետարանիշենքը, որըշատանմխիթարվիճակումէԺամանակ առ ժամանակ իրականացվում են նաև ճանապարհներիփոսալցումներևմասնակիհարթեցումներ:
    Համայնքի ղեկավարը, խոսելով ընկերության մասին, նշեց, որ առանց ընկերության մարդը ոչնչի չի կարող հասնել: Այն, ինչ ընկերությունը կարող է անել, ոչմիպետականատյանովուլծակներօգտագործելովանհնարէանել: Ահաթեինչու, եթեընկերությունն  իր կողքին կանգնած չլիներ, ապա շատ բան չէր կարող անել գյուղում: Ընկերությունն է իրեն ոգևորում, քաջալերում, կանգնածենիրկողքին` ցանկացածծրագիրբարեհաջողիրականացնելուանկեղծցանկությամբլցված: Կարողեսշատմեծհաջողություններունենալընկերներիդշնորհիվ: Ընկերությունըկյանքէ, էներգիայիայնաղբյուրնէ, որով  ցանկացած մարդ կարող է շարժվել և հաջողություններ  ունենալ

SHARE