Գյուղ Ղազարավան,

0
100

որ ավելի շատ հայտնի է Նազրվան անունով
Հավատարմություն

    Հայկ Ասատրյանը Արագածոտնի մարզի Ղազարավան համայնքը ղեկավարում է 2011թսեպտեմբերից: Այնհարցին, թեինչուորոշեցհամայնքապետընտրվել, նապատասխանեց. <<Ուզեցիերջանկահիշատակհայրիկիսկիսատթողածգործերըշարունակելևգյուղիհամարլավգործերանել: Հայրս` ՍտեփանԱսատրյանը, 10 տարուցավելիղեկավարելէհամայնքը: Հիվանդությանպատճառովհանկարծամահեղավ: Կանշատաշխատանքներ, որոնցիրականացումնուզումենքներառելորոշակիծրագրերում: Արդենիսկայստարվածրագրերիմեջէգյուղիասֆալտապատումը: Գյուղնամբողջությամբգազաֆիկացվածէ, բայցկանթաղամասեր, որդեռևսչենօգտվումբնականգազից, ուստիայդաշխատանքներըպետքէավարտինհասցնենք>>:
  Նախատեսելեն  գյուղապետարանի նոր շենք կառուցել: Նախկինշենքըհատկացրելենդպրոցին, գյուղապետարանիաշխատողներըժամանակավորապեստեղավորվածենկարմիրանկյունկոչվողշինությունում: ԱյդհարցովդիմելենԱրագածոտնիմարզպետարան, ՀՀկառավարությունևսպասումեն, թեհարցիներբլուծումկտրվի:

Գյուղումբնականաղբյուրներշատկան, ուստիապահովվածենխմելուջրով, միայնմիթաղամասջրիխնդիրունի, որտեղպոմպովէմղվումջուրը, ևհաճախպոմպիվերանորոգմանխնդրիառաջենկանգնում. <<Մարզպետիօգնությամբ, իմանձնականմիջոցներովվերանորոգումենք, բայցդահարցիլուծումչէ: Ջրմուղկոյուղուհետպայմանավորվածությունկա` թաղամասի40-50 տնտեսությանհամարնորպոմպ, հաշվիչներտեղադրելևայդճանապարհովլուծելհարցը: Դրանովայդթաղամասիխմելուջրիհարցնէլկլուծվի: Ընդհանուրառմամբ, գյուղումհիմնականումինքնահոսեղանակովէջրամատակարարումնիրականացվում: ԱրզնիՇամիրամջրանցքնանցնումէգյուղիվերևիմասով, ոռոգմանջրիհարցնէլէլուծված: Հորսղեկավարմանտարիներինշատաշխատանքներենիրականացվել: Գազաֆիկացումնիրօրոքէիրականացվել, մեծդպրոցէկառուցվել, միամբողջթաղամասասֆալտապատվելէ, կենտրոնականփողոցիգիշերայինլուսավորությունէանցկացվել: Գյուղըհայտնիէվարունգի<<Նազրվան>>տեսակիաճեցմամբ: Թեևայսօրայդքանէլղազարավանցինդրաաճեցմամբչիզբաղվում, բայց<<Նազրվան>>վարունգիսերմըայստեղիցենտանում: Դրա  պահպանման գործում մեծ է մեր գյուղի դերակատարությունըՆաև ուզում ենք վերականգնել գյուղի նախկին անունը, կրկին գյուղը կոչել Նազրվան: Բոլորին գյուղը հայտնի է այդ անվանումով: Գյուղն ունի 545 բնակիչ, 240 տնտեսություն: Գյուղացին այսօրգտնվելովծանրվիճակում, դժվարանումէհարկերըվճարել: Եղանակայինպայմաններնէլենփոխվել, դարձելոչնպաստավոր, ինչցանումեն, շատդժվարությամբենաճեցնում, քանզինախկինեղանակայինպայմաններըչկան: Դժվարություններշատկան, դրանքհաղթահարումենք, ևինչհնարավորէումերիրավասությանշրջանակում, անումենք>>:

    Համայնքի ղեկավարի ցանկությունն է, որ իր բնակիչը լավ ապրի, ունենա ավելի բարգավաճ կյանք: Իսկ որպեսզի կարողանա ինքն իրենով շարժվել, գյուղացուն ֆինանսական օգնություն է հարկավոր, գյուղմեխանիզացիայի կարիք ունի: Եթեպետություննայսհարցերովկարողանաաջակցել, ապագյուղացինէլառաջգնալուհնարավորությունկունենա:
   Հայկ Ասատրյանին ընկեր կարող է լինել ռեալ տղամարդը, ճիշտ մարդը, խոսքի տեր անձնավորությունը: Ունի թե մանկությանտարիներիևթեայլշրջապատիընկերներ: Միխոսքով` մտերիմընկերներ: ՀամայնքապետերիցմտերիմընկերությունէանումԲազմաբերդիգյուղապետ  Խոսրով Հարությունյանի հետ: Այս ընկերությունը  վաղուց էմինչևգյուղապետդառնալը: Շատհամայնքապետերիհետէընկերությունանում: Հետաքրքրվումենմեկըմյուսիխնդիրներով, օգնումմիմյանց: Երկարատևտարիներիփորձունեցողներիխորհրդիկարիքիդեպքումկդիմեն` ինչանել, որտեղիցսկսել: Հ. Ասատրյանիհամոզմամբ, ընկերությունըմիանգամիցչիլինում, ստեղծվումէկյանքիճանապարհանցնելով, իսկմտերիմշատընկերներչենկարողլինել` երկուսը, երեքը, ոչավելին
SHARE