Հրաշագործ Ավետարանը,

0
98

որ ժամանակավորապես <<հանգրվանել>> էր Մուղնիի Ս. Գևորգ եկեղեցում
Հոգևոր

   Զատիկին հաջորդող կիրակի օրը Մուղնիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու ուխտի օրն է: Ժողովրդի կողմից կոչվում է Գարնան ուխտ: Այդ օրը` կրկնազատկին հաստատված ավանդույթի համաձայն, մատենադարանի ձեռագրապահոցից դուրսէրբերվելևԱրագածոտնիթեմիՄուղնուՍ. ԳևորգեկեղեցիտարվելհայտնիՇուրիշկանիՍ. Ավետարանը: ՄատուցվողուխտիՍ. Պատարագիընթացքումուխտավորները, շուրիշկանցիներըհնարավորությունունեցանարժանանալուՍ. Ավետարանիհրաշագործօրհնությանը:
   Պատարագից հետո Սուրբ գրքով կատարվեց մատաղի օրհնությունը: Մատաղը բաժանվեցհավատացյալներին, սուրբհաղորդությանմասնակիցներին: Պատարագիվերջումժողովուրդըգալիս, իրհամբույրնէրդրոշմումՍուրբգրքին, խոնարհվումէրևիրուխտըկատարումնրաառջև, օրհնությունստանումնրանիցԻնչպես տեղեկացանք Մուղնիի Ս. Գևորգ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Եղիշե քահանայից, Ս. Ավետարանի բերման, ընդունելության համար նախապատրաստականաշխատանքներենիրականացնում: Նախլինում են հովանավորներ, մարդիկ, ովքերիրենցկողմիցմատաղենբերում: Շաբաթօրըմատաղիարարողակարգենունենում` հացթխելովեկեղեցութոնրատանը: Մատաղենբերում: ԱյստարիեկեղեցուԽաչքավորըՀրայրՊողոսյաննէ, նաէցանկացել  հոգալ մատաղի (ցլիկ), հացի թխման բոլոր հարցերը: Նաև իր մասնակցությունն է բերել` ժամանելովՍանկտՊետերբուրգից(այնտեղէբնակվում): Որպես  Խաչի քավոր, ամեն հարցով օգտակար է լինում եկեղեցուն:

   Ս. Ավետարանն արդեն 10 տարի է, որ բերվում է Ս. Գևորգ եկեղեցի: Գիրքը 1970-իններգաղթիժամանակ, ՊարսկաստանիցբերելէԾառուկյաններիցՏաճատանունովմեկըևնվիրաբերելՄատենադարանին: ԳրվելէԲարսեղ  քահանայի ձեռքով 1496թ. Վանի Քաջվերունաց գավառի Ասպինա գյուղում: Այն հրաշագործ է, շատ մեծ պատմություններ կան Ավետարանիհետկապված: Գիրքըժողովուրդնիրհետ, գաղթիճանապարհներովանցնելով, հասցրելէՊարսկաստան: ՀայտնվելէՇուրիշկանգյուղում: 1900-իցդրվումէեկեղեցումևծառայումժողովրդին: Ուխտավորներենեկելտարբերերկրներից, եկելենՍ. Գրքինուխտի: Երբգյուղիվրահարձակումէեղել, գիրքըպահելենավազներիմեջ: Երբյոթըտարիհետո  գնացել են հանելու, տեղը աղբյուր է բխել: Կարծել են` ամբողջովին քայքայվել է: Հանելուց հետո միայն 7 էջն է թրջված եղել: Այդ աղբյուրը կոչվում է Պապի աղբյուր, որտեղ պարսիկներն ուխտի են գնում:
   Վկայություններ շատ կան, որ Ս. Գրքին ուխտի գնալուց հետո շատերը բուժվել են: Դրանք եղել են հոգեկան հիվանդներ, ի ծնե տարբեր արատներ ունեցող երեխաներ և այլք: Մարդիկ հավատքով են գալիս, աղոթում, ստանում Ս. Ավետարանի օրհնությունը, ինչպես նաև բուժվումհիվանդություններից: Նշելովայսամենիմասին, տերԵղիշեքահանաննաևհավելեց, որբուժվողներշատենեղել, ինչիվկայություններըհասելենիրենցևինչիմասին  գրվածքներ կան
SHARE