Մարդը, իր գործի նվիրյալը,

0
33

ում նպատակն աշխատանքն է, ով ապրում է աշխատանքով
Ապրելաձև

     Ռազմիկ Համբարչյանը 10 տարի առաջ Արարատի մարզի Ղուկասավան գյուղում 200 քմ տնամերձհողամասիվրաջերմոցայինտնտեսությունհիմնեց: Տարիներիընթացքում, համառուքրտնաջանաշխատանքով, ինչպեսնաևվարկայինմիջոցներիներդրմանարդյուքումայնընդլայնվեց` ընդգրկելովարդեն2 հեկտարտարածք: Հիմնականումլոլիկ/տարեկան` 300 տոննա/ ևաշնանըվարունգեն/100 տոննա/ աճեցնում:
Նախորդ տարիներին լոլիկի ամերիկյան տեսակի, որի գնողունակությունը ցածր էր, փոխարենայստարիԻզոլիատեսակի<<Մադոննա>>լոլիկենաճեցրել: Այսպինդուհամեղլոլիկնառավելնախընտրելիէսպառողին: Բարձրորակբանջարեղենստանալուհամարստեղծվածենժամանակակիցբոլորպայմանները: Ջեռուցումնուոռոգումնավտոմատհամակարգովենիրականացվում: Ունենսեփականարտեզյանջրհորը, որիցբխողբնականջրովէլ, կաթիլայինեղանակով, ոռոգումենկատարում: Թունաքիմիկատներիևպարարտանյութերիօգտագործումըչափավորէ, սահմանափակ: Հիմնականումբնականպարարտանյութիցեն/գոմաղբ, թռչնաղբ, տորֆևայլն/ օգտվում, ինչըէկոլոգիապեսմաքուր, սննդարարբարջարեղենստանալուկարևորնախադրյալներիցէ: Այստեղմշտականաշխատանքով25-30 մարդէզբաղված: Ունեննաևօժանդակաշխատողներ, ումմիջոցովէլկատարվումէբերքիիրացումը: ՆրանցգործըհեշտացնելունպատակովմայրաքաղաքիՄալաթիաՍեբաստիավարչականշրջանիտարածքումձեռքենբերելպահեստխանութ, որտեղիցիրացվումէաճեցվածի30-40 տոկոսը` հասնելովնաևԼեռնայինՂարաբաղ:

  Այս ամենին հասնելն, ինչ խոսք, հեշտ չի եղել: Դժվարություններն, ինչպես ցանկացած գործում, անխուսափելի են, ինչի հաղթահարման համար աշխատասիրություն, համառություն ու նվիրումենպահանջվում: ՌազմիկՀամբարչյանիպարագայումայսհատկանիշներըգերակաենեղել, ուստիհաջողություննէլսպասելիուտրամաբանականէր:
Ես իրատեսորեն եմ մտածում,-ասաց նա,-և ամեն ինչին սառնասրտորեն եմ վերաբերվում: Այո, կարողէիավելիինհասնել, եթեժամանակաշրջանըփոքրինչ նպաստավորլիներ: Համաշխարհայինֆինանսատնտեսականճգնաժամը, ինչպեսասումեն, չոքեցնաևմերդուռը. 300 հազարդոլարվարկէիվերցրել, ևմիգիշերվաընթացքում40 հազարդոլարըկորցրիԱյնհաղթահարելուհամարանհրաժեշտեղավևսմեկտարիաշխատել: Չտրտնջացի, հույսսչկորցրիևանգամծանրպահերինչմտածեցի, որվերջ` ամենինչկորածէ: Վերավարկավորվեցի` տնտեսությունըզարգացնելունհետամուտլինելով: Առհասարակ, չեմհիասթափվում, դժվարություններիսովորեմ: Աշխատասիրությունը, կամքըլավսպեղանիենբոլորնմանդեպքերում: Այսամենումմասնագիտականաշխատանքիս/ներքինգործերիհամակարգումեմ30 տարիաշխատել/ բարերարազդեցություննուհետքըկա: Որդիներիցսմեկնիմայսճանապարհնէընտրել: Իմաջակցությամբ, իհարկե, արդենկեսհեկտարզբաղեցնողջերմոցունի: Մյուսորդիսգործարարությանոլորտումէ
    Խոսելով իրենց ոլորտում առկա խնդիրների մասին և կիսելով ունեցած մտահոգությունները, պարոն Համբարչյանըցավովնկատեց, որայսօրջերմոցայինտնտեսություններըճակատագրականխնդրիառջևենկանգնած.
Գազի թանկացման պատճառով մեր ոլորտի շատ տնտեսություններ փակվելու վտանգիառջևենհայտնվել: Եթեհամեմատաբարխոշորներըկարողանումենինչոր կերպ գոյատևելևդիմանալդաժանմրցակցությանը, ապափոքրերինդաայնքանէլչիհաջողվում: Այսինքն` գնալովասպարեզիցդուրսենմղվում: Պատճառներիցնշեմնաևայն, որսոցիալտնտեսականանմխիթարկացությանհետևանքովշատցածրէբնակչությանգնողունակությունը: Ցավովպիտինկատեմնաև, որմարդկանցհոգեբանությանմեջմուրացկանի, թողթույլտրվիասել` պորտաբույծիմտածելակերպիտարրերենգերիշխում` ուզումենչաշխատելովլավապրել: Ներկայումսմոտ20 աշխատողիկարիքունենք: Մարդիկ, անգամամենամսյակոմունալվճարներըչկարողանալովմուծելևպարտքերկուտակելով, չենցանկանումաշխատել: Եթեմարդնաշխատելուձգտումունենա, ապաանհնարինէ, որարդյուքի, թեկուզև` փոքր, չհասնի: Այդուամենայնիվ, երկրիսոցիալտնտեսականվիճակիբարելավմանպարագայումմարդկանցգնողունակությունըկբարձրանա, ինչիարդյունքումնաևմերոլորտըզարգացումկապրի: Մեզանհանգստացնողմիհանգամանքևսկա` կապվածԹուրքիայիցներկրվողլոլիկիևվարունգիհետ: Պետությունը, ըստիս, այստեղպետքէուշադրությունդարձնիայնխնդրին, որներկրվողտվյալբանջարեղենիև, առհասարակ, ապրանքիմաքսազերծումըճիշտկատարվի, այնհաշվարկով, որդրաինքնարժեքըմոտլինիիրականինքնարժեքին: Պատահումէ, որավելիէժանագինապրանքի, ասենք` սոխիանվանտակլոլիկեններկրումՀայաստան: Այսհարցըմենքկառավարությանառջևբարձրացրելենքևայստարիևսուշադրությունհրավիրեցինքդրավրա: Նշեմ, որդիմելուցհետոտեղաշարժնկատվումէ, ևգներըկարգավորվումեն: Սաոչմիայնիմ, այլևհանրապետությանջերմոցայինմյուսբոլորտնտեսությունների/ընդհանուրը` 105 հեկտար/ մտահոգություննէ, որօրախնդիրուհրամայականէ: Պետականմակարդակովհավասարհնարավորություններիդաշտպետքէապահովվի, խելամիտուհավասարակշռվածքաղաքականությունտարվի, որպեսզիկարողանանքմրցակցելևմերարժանիտեղնունենալ
     Հեռանկարում ունեցած ծրագրերին ու անելիքներին անդրադառնալով, մեր զրուցակիցըկարևորեցսառնարանայինտնտեսությանևլոլիկիվերամշակմանարտադրությանհիմնումը: Եթեաննպաստհանգամանքներըչխանգարեն, ապաայսևմյուսծրագրերն, անշուշտ, կյանքիկկոչվեն: Ամենինչքրտնաջանուլարվածաշխատանքէպահանջում: Իրգործինվիրյալայսմարդնաշխատանքումէտեսնումբոլորխնդիրներիբավարարումը, լավատեսէ, իրառջևդրվածնպատակներիլուծմանըհետամուտունախանձախնդիր:
       Ռազմիկ Համբարչյանն ազնիվ ու անշահախնդիր ընկերության կողմնակից է: Ըստ նրա, կան մի քանի չափանիշներ /միգուցե` չափորոշիչներ/, որոնց բացակայությանդեպքումառաջինպլանումշահնէ: Իսկշահիդեպքումընկերությանմասինխոսքլինելչիկարող: Ժամանակիընթացքումշատընկերներէունեցել, որեկելուգնացելեն.
Տարիներ են եղել, երբ շատ դժվար եմ ապրել, խնդիրներ եմ ունեցել կամ սայթաքել եմ: Ընկերներիցս ոմանք կամացկամաց հեռացել են` պարզ է, շահ չեն ունեցել: Հարազատ մարդիկ, հարազատ ընկերները մնացել են: Ոչ ոքի հետ, իհարկե, հարաբերություններ չեմ պարզելկամփչացրելհարաբերությունները: Ջանացելեմմարդկայինըպահելպահպանել: Մեծահոգությունըերբևէչիխանգարել: Իմկարծիքով, ընկերըհարազատիցմիառավելությունունի: Ուզեսթեչուզես, հարազատիդպիտիսիրես, իսկընկերոջպարագայումվճռորոշըքոկամքիդրսևորումնէ: Գաղափարականմիասնությանառումովընկերդհարազատբարեկամիցդառավելմոտիկումտերիմկարողէլինել: Ես, այսպեսասած, անհաջողուսրիկամարդկանցհետէլեմմեկմեկ շփվում, որպեսզիմաքրությունսմիշտպահեմ: Դաինձհամար, ասես, կատալիզատորիդերխաղա: Վատմարդկանցներկայություննինձհամարյուրօրինակահազանգիիմաստունշանակությունունի` մնալայնպիսին, ինչպիսինկամ: Որդիներիցսպահանջումեմ, որազնիվուշիտակմնան` ինչէլլինի: Ավելիլավէդառըճշմարտությունը, քանքաղցրսուտը: Դիմացինիերեսինպիտիասելմտածածդ, այլոչթենրահետևիցբամբասել: Շիտակությունըպետքէինչպեսընկերության, այնպեսէլգործիմեջ: Չպետքէոչլավիցշատուրախանալ, ոչէլվատիցշատտխրել: Սառնասրտորեն, կամացկամացպիտիգնալառաջ: Իսկթեհաջողությունըորքանովկժպտա, կախվածէմարդուհնարավորություններից, գաղափարից, ինտելեկտից
    Ռազմիկ Համբարչյանի օրինակը գալիս է վկայելու, որ մարդու համար ամենակարևորն, իրոք, աշխատանքնէ, ինչիմիջոցովկարելիէհասնելմարդկայինհնարավորկատարելությանևլիուլիարդարացնելսեփականգոյություննայսերկրիվրա: Պարզ, հասարակուբոլորինըմբռնելիճշմարտություն
SHARE