Մաքրել համակարգերը

0
13

  Տնտեսությունում ստվերի առկայությունը դրա զարգացման  ամենամեծ խոչընդոտն է: Ցանկացած նոր նախաձեռնություն դեմ է առնումայսպատինուիչիքդառնում: Պետքէայնպիսիհարկաբյուջետայինքաղաքականությունվարել, որմրցակցայինդաշտապահովվիդաշտիխաղորդներիհամար, ինչըկհարվածիօլիգոպոլիաներին: Այսհարցում, ինչխոսք, կարևորէնաևքաղաքականկամքիդրսևորումը, սակայնամենակարևորըիշխանությանևբիզնեսիտարանջատումնէ: Հայաստանումբոլորխոշորգործարարներըբարձրաստիճանպաշտոնյաներեն, ովքերաշխատումենմաքսայինուհարկայինհամակարգերում, ինչպեսնաևանվտանգությանմարմիններում: ՊետքէմաքրելայդհամակարգերըՔաղաքակիրթտնտեսությունունենալուհամարպետքէփոխելհարկայինքաղաքականությունը: Պետքէավելացնելբյուջեուղղակիհարկերիմուտքը, ապահովելազատմրցակցություն` հատկապեսներմուծմանոլորտում, զարգացնելտեղականարդյունաբերությունը: Այսամենումշատկարևորէնաևպետությունմասնավորհամագործակցությունը
SHARE