Նախարարի ուսուցիչ համայնքապետը,

0
98

որ այսօր արդեն ընկեր է նաև իր նախկին սանի համար
Կենսակերպ

  Արամայիս Արամյանը Կոտայքի մարզի Մրգաշեն համայնքը ղեկավարում է 1999-ից: Հինգ անգամ արդեն ընտրվել է այդ պաշտոնում` հավատարիմ մնալով այն աշխատաոճին, որը որդեգրել է: Մասնավորապես` իր ժողովրդիհետընկերությունանելով, նրալեզվովխոսելով, նրակենցաղիմեջ  մտնելով ու նիստուկացով շարժվելով, ուրախության և տխրության առիթների մասնակիցը լինելով: Բոլոր սեղանների թամադայությունն անպայմանորեն իրեն է վստահվում` ժողովրդիկամոք
   Ըստ Ա. Արամյանի, հայրենիքի հզորությունը գալիս է ընկերությունից: Կարողանումէընկերությունանելբոլորիհետ` անկախդիրքից, պաշտոնից, պատկանելությունից: Ընկերությունէանումնաևամենահասարակմարդուհետ. <<Չպետքէվերևիցնայել, պետքէիջնելուհավասարվելմարդուն>>: Իրհամարկարևորըմարդհասկացություննէ: Իսկավանդույթներկան, որպահպանվումենընկերությանմիջոցով:  25  տարի աշխատել  է դպրոցում, որտեղ աշխատանքային շատ լավ ընկերներունի: ՆրանցիցէՀՀպաշտպանությաննախարարՍեյրանՕհանյանիհայրը` մանկավարժՄուշեղՕհանյանը, նաև` ՎոլոդյաԴալլաքյանը, ՌուդիկԱղայանը

ՄուշեղՕհանյաննասումէր. <<Քոառավելությունընրանումէ, որհասարակմարդնէլգալիս, ասումէ` արի, միկտորհացկիսենք, չեսհրաժարվում: Դամեծ, դրականգործոնէ` ժողովրդիհետշփվելուառումով: Ումհետաղուհացկտրես, նաէլքոընկերնէ: Պիտինրանլավագույնընկերճանաչես>>:

  Գյուղապետարանում ունի աշխատանքային լավ ընկերներ: Լավագույններիցենիր  տեղակալը` Սայադ Սայադյանը, ՋՕԸ նախագահ Արշավիր Ասատրյանը: Ընկերություն է անումՎարդանԲադալյանի, ԼևիկՎարդանյանի, ԱլբերտՊողոսյանի, ՎրույրՆիկողոսյանիհետ, ովքերմշտապեսկանգնածենիրկողքին: Շաբաթըգրեթեերկուանգամընկերներովհավաքվումենհացիսեղանիշուրջ<<Պատահականչէ, որարդենհինգերորդանգամեմընտրվում, ինչըժողովրդիցանկություննէուբարիկամքը: Շուտով  ԱԺ ընտրություններ են, համախմբվածողջ համայնքով մասնակցություն ենք ունենալու: Ընտրությանըմասնակցելուակտիվությամբտարբերվելուենքմյուսգյուղերից, թեկուզ, հենցայնառումով, որՀՀպաշտպանությաննախարարըմերհամագյուղացինէ: ՍեյրանՕհանյանըծնունդովԳորիսիԽնածախգյուղիցէ, բայց1974-իցնրանցընտանիքըբնակվումէայստեղ: ԱվարտելէՄրգաշենիմիջնակարգդպրոցը, իմաշակերտնէեղել, ֆիզկուլտուրաեմնրանդասավանդել: Ամենշաբաթհայրականօջախէայցելում: Նրահետէլեմընկերությունանում: Նմանմարդուհետընկերությունանելիսշատբանեսսովորումուհասկանում: ՍեյրանՕհանյանըմեծագույնընկերէ, տարիքովմեծեմ, սակայննրանավագընկերեմհամարում: Մերընկերականհանդիպումըզուգակցվումէերկրիապագայիշուրջմտահոգություններովառլեցունզրույցներով: Նրապատրաստակամությունըշատմեծէ` օգտակարլինելուգյուղիհիմնախնդիրներիլուծմանը: Օգնությունըմշտականէ: Ամենինչումկաջակցի, որպեսզիհայրենիգյուղըբարգավաճի, իսկգյուղացիներըբարեկեցիկկյանքովապրեն: Այնհամոզմաննեմ, որմերպետությանհաղթանակըբերելէընկերությունը: Մեջբերեմնախարարիհետևյալխոսքերը.<<Ղարաբաղյանհաղթանակըեկավընկերությունից, ընկերներովզենքվերցնելով, համախմբվածգնացինք, կարողացանքբռունցքլինելևկատարելմերառջևդրվածխնդիրը: Հազարամյակներպետությունչունեինք, այսօրունենքայն. դաընկերությանարդյունքէ>>: Իրոք, 1988-ին, երբմերազգըզարթոնքէրապրում, Նաիրիիտարածաշրջանումընկերներովհավաքվեցինք, անմասնչմնալով, ջոկատկազմեցինքևմասնակցեցինքԱրցախյանպատերազմին, իհարկե, մերպատրաստածինքնաձիգներովունռնակներով: Տվեցինքշատզոհեր, բայցևմերտարածաշրջանիցունեցանքերկուգեներալ` ՍեյրանՕհանյանևԱստվածատուրՊետրոսյան: Հազարամյակներպետությունչունենալով, այսօրունենք: Աստվածմիարասցե` հանկարծկորցնենք: Պետքէբռունցքլինել, համախմբվել: Կոչեմանումմերբնակչությանը` սատարկանգնելմերիշխանություններին, լինելնրանցկողքին: Իհարկե, կանթերություններ, բայցդրանքմիանգամիցհնարավորչէվերացնել: Աստիճանաբար, բայցհաստատունքայլերովկկարողանանքշենացնելմերօջախները: Եթեօջախներըհզորեն, ապահզորէնաևերկիրը: ՕջախէնաևՄրգաշենը, որիկառուցմանըլծվածենքբոլորս, իսկՍեյրանՕհանյանիներդրումըշատավելիմեծէ: Գյուղինառնչվողցանկացածհարցումանպայմանընդառաջումէ: Շատծրագրերիրականացվելեննրամիջնորդությամբ: Այդծրագրերըբազմաթիվեն: ԱսիականզարգացմանծրագրովիրականացվեցԶովունիՄրգաշենճանապարհիասֆալտապատումը: ԱսֆալտապատվելուէնաևդեպիԱրտամետտանողճանապարհի  4.5 կմ հատվածը: Ես իմ հերթին, լինելով ՀՀԿ Մրգաշենի խորհրդի նախագահը, կանգնած եմ մեր իշխանությունների կողքին: Այս տարիներիընթացքումվերանորոգվելենդպրոցը, բուժամբուլատորիան, մանկապարտեզը: Վերջինս, որտեղերկուխումբէգործում, ունիլոկալջեռուցում, համալրվածէանհրաժեշտգույքով: Գիշերայինլուսավորությանխնդիրնէլուծվել: Ընթացքիմեջենմշակույթիտանվերանորոգմանաշխատանքները: Տանիքնէնորոգվում, շուտովկավարտենք: Նախատեսվածէհաջորդտարիփոխելդռներնուպատուհանները, այնուհետև` ամբողջությամբհիմնանորոգել: Ապահովվածենքշուրջօրյախմելուջրով: ԱրզնիՇամիրամջրանցքըգյուղիվերևի  մասով է անցնում: Գյուղը Երևանից 12 կմ հեռավորության վրա է: Տարբերտեղերիցեկածմարդիկենբնակիչները, որտարիներիընթացքումստեղծելենբարեկամականկապեր, համայնքըդարձելէկուռուհամախմբված: Շատառողջմթնոլորտէտիրում: Այդհամախմբվածություննումիատարրությունընաևիմանկողմնակալվերաբերմունքիարդյունքեն: ԵստարբերությունչեմդնումևընկերաբարեմբնակիչներիսհետԿողմնակից եմ, որ մարդը  ճիշտվարվելակերպունենաևմարդկանցհետխոսիիրենցիսկլեզվով: Այդպեսեմառաջնորդվումկյանքումևամենակարևորը` ներողամիտեմբոլորինկատմամբ>>:
   Թեև ընկերաբար է վերաբերվում բոլորին, սակայն Արամայիս Արամյանը գերադասում է ընկերությունը բարի ու կամեցողմարդուհետ, միշտվատինլավովէհատուցում: Ըստնրա, վատվերաբերվողինոչթեչարությամբ, այլլավությունանելովպիտիհաղթես: Սանրահամարապրելակերպէ: Կյանքիիմաստը` ապրելընկերներիուընտանիքիհետ, որքանհնարավորէկառուցելուշենացնելհամայնքը: ՆպատակունիՄրգաշենը  քաղաքային համայնք դարձնել: Այս հարցում համոզված են նաև մրգաշենցիները, ահա թե ինչուվստահաբարիրենցքվենայսքանտարիտվելուտալիսենԱ. Արամյանին: Նաիրոք, իսկական ընկեր է: Պատվախնդրորեն է վերաբերվումայնիրողությանը, որպաշտպանությաննախարարի` իրենցհամագյուղացիլինելուհանգամանքնիրենցավելիէպարտավորեցնումերկրիշենացմանուզարգացմանգործումառավելակտիվ  մասնակցություն ունենալու: Համոզվածէ, խորհրդարանականընտրություններինիրենցգյուղումՀՀԿն ոչ միայնհաղթելուէ, այլևշատբարձրցուցանիշներէապահովելու: Իհարկե, դանաևիպատիվՍեյրանՕհանյանի
   Առիթից օգտվելով, խնդրեցինք պարոն Արամյանին` բնութագրելու իր ընկերոջը` ՍեյրանՕհանյանին: Ասաց, որմարդունհամբերատարլսելումեծհատկանիշովէօժտված, կօգնիմարդուն` անկախամենինչից. <<Գյուղայցելելիս, անպայմանգյուղացիներինկմոտենա, ձեռքովկբարևի, կհարցնի` ո՞նցեք, ինչի՞կարիքունեք, հետոմիայնկշարունակիճանապարհը: Ծնողներըմանկավարժներեն: Հայրը` ՄուշեղՕհանյանը, ռուսացլեզվիուսուցիչէեղել, մայրը` Լաուրան, տարրականդասարանիդասվար: Երկուսնէլգյուղումենապրում, հրաշալիմարդիկեն: Շատհրաշալիորդիենդաստիարակել, պատվախնդիրմարդու: Իրշրջապատումինձներկայացնելիսերբեքչինշում` Մրգաշենիգյուղապետ, այլ` իրուսուցիչ>>:
   Հավելենք, որ համայնքապետն ամեն ինչ անումէ, որպեսզիպահպանվենազգայինավանդույթները` լինիծես, տոն, հարսանիքթեայլարարողություն: Գյուղացիներիհետզրույցիցպարզդարձավ, որբոլորնէլշատգոհեննրաաշխատանքից: Մարդկայինհատկանիշներիցառավելհատկանշականնայնէ, որմարդուդրությանմեջմտնելգիտի, կօգնինեղությանմեջգտնվողին, կընդառաջիբոլորինԳյուղապետարանի աշխատակից ԽոսրովԹավերդյանիխոսքերով, Ա. Արամյանըշատմարդասերէ, կօգնիբոլորինանխտիր` թեհամայնքի, թեանձնականմիջոցներով: Բնակիչըցանկացածպահիկարողէմոտենալևիրհարցովդիմել` երբեքմերժումչիստանա: Հիշաչարչէ, երբեքքենչիպահիՀամայնքապետիտեղակալՍայադՍայադյանը, ով12  տարի Ա. Արամյանի հետ աշխատում է, իր հերթին նշեց, որ գյուղապետը շատ լավ մարդ ու ընկեր է: Թե կատարած աշխատանքների և թե մարդկայինլավվերաբերմունքիշնորհիվմեծհարգանքէվայելում: Գյուղապետարանիենթակայությանտակգտնվողբոլորենթակառուցվածքներըվերանորոգվածեն, մնացելէմշակույթիտունը, որնէլարդենվերանորոգվումէԲոլորի խնդիրներով կհետաքրքրվի: Դաշտեր կգնա, անձամբկհետաքրքրվի, թեումհողըչիմշակվում: Անհրաժեշտությանդեպքումկառաջարկիիրօգնությունը, միայնթեմարդըծանրվիճակիցկարողանադուրսգալ: Անգամդեպքերենեղել, երբսեփականցորենիսերմացուիցէտրամադրելգյուղացուն, միայնթեհողնանմշակչմնա, մարդնապրուստիմիջոցունենա: Ոռոգմանջրիհարցովէմշտապեսընդառաջել: Թույլչիտա, որգյուղացինհարկուտուրքչվճարելուպատճառովդատարանիդռներնընկնի: Բնակիչներինկընդառաջիանգամիրիրավասությունիցդուրսհարցերում: Անհնարինհարցովէլդիմենկձգտի օգնել և անպայման  խոստացածնանել:
   <<Պարոն Արամյանը շատ ընկերասեր, ազգասեր մարդ է: Ունի կազմակերպչական շատ մեծ ջիղ: ԸնտանիքիլավհայրէԲնակչի ցանկացած հարցին անպայման լուծում է տալիս: Ասում է` ժողովուրդը ինձ ընտրել է, պարտավոր եմ նրանց հարցերի լուծումն ինքս տալՉիկարողմերժելմարդկանց հուսախաբ անել: Կարող են լինել ֆինանսական հարցեր, ընտանեկան վիճաբանություններ, երեխայի հետ կապվածխնդիրներ, անգամիրեն չվերաբերող հարցԱյսպայմաններումայսքանըորհասցնումէանելշատ գնահատելի է>>,-ասաց համայնքի ավագանու անդամ Լյուդմիլա Մարտիրոսյանը:
    Ա. Արամյանը մտերմիկ հարաբերություններ ունի մարզի բոլոր համայնքների ղեկավարների հետ: Առավել մտերիմ ընկերներ են Քանաքեռավանի գյուղապետ ՋիվանՔամալյանը, ՆորԱրտամետիգյուղապետ  Յուրա Հովհաննիսյանը: Նրա խոսքերովՋ. Քամալյանն ավելի փորձառու գյուղապետ է, երկար տարիներ է աշխատում: Սկսել է արտադրությունից, եղել է ֆերմայիվարիչ, կյանքըշատլավէպատկերացնում: Ժողովրդիհետաշխատելնամենադժվարնէինչը Ջ. Քամալյանի մոտ շատ լավ ստացվում է: Ընկերություն է անումիրժողովրդիհետ: Յու. Հովհաննիսյաննայդքանփորձչունի, բայցընկերներովկանգնածեննրակողքին: Փորձումենայնպեսանել, որիրհամայնքումէլաշխատանքներիրականացվենևհասնինրան, ինչինհասելենընկերները. <<Նրանենքփոխանցումմերտարիներիփորձը, ինքնէլհաճախէխորհուրդներհարցնում` ձգտելովունենալայն, ինչմենքունենքՄեր ընկերության արդյունքում միանշանակ շահում են մեր համայնքները>>:
SHARE