Ո՞ւմ հաշվին…

0
14
     Կառավարությունն իր վերջին շրջանի քայլերով ջանում է ամեն կերպ բնակչության տարբեր խավերի սիրաշահել, նրանց աչքը մտնել: Այսպես, կառավարության որոշմամբ, գյուղացիներինմինչևմայիսի1-նանվճարոռոգմանջուրմատակարարվեց: Բացիայդ, մինչև10 հեկտարհողատարածքունեցողջրօգտագործողներինոռոգմանջուրըմատակարարվելուէանհատույց: Վարչապետըպարզաբանելէ, ործախսերըհոգալուենկառավարությանպահուստայինֆոնդերիհաշվին: Ակնհայտէ, որկառավարությաննմանշռայլությունըպայմանավորվածէԱԺառաջիկաընտրություններովՏիգրանՍարգսյանըորոշելէսիրաշահելնաևմանրումիջինբիզնեսովզբաղվողներին: Սա, թերևս, ուշագրավէայնառումով, որիրենցպաշտոնավարմանընթացքումայսիշխանություններըհետևողականորենոչնչացրելենմանրումիջինբիզնեսը` անսահմանափակհնարավորություններստեղծելովօլիգարխներինպատկանողբիզնեսիծաղկմանհամար: Ընդորում, կայացվածորոշումներովորևէէականօգնությունչիցուցաբերվումմանրումիջինբիզնեսին
SHARE