Ովքեր են արդարությունից խոսում…

0
21

 ՄՈՒՐԱԴ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
/թիվ 16 ընտրատարածք/
Ընտրարշավ

Պարոն Մուրադյան, Ձեր առաջադրումը որքան տրամաբանական, այնքան էլ, թերեւսանակնկալ ու անսպասելի կարելի է համարել: Ի՞նչ կասեք:
Առաջադրվելուս մեջ որեւէ արտառոց բան չեմ տեսնում: Գլխավոր նպատակս այն է, որ ընտրվելու դեպքում ավելի մոտիկ լինեմ ժողովրդիս, լինեմ նրա հետ կողք կողքի և ընդհանուրիս մտահոգող խնդիրների լուծմանը միասնական ուժերով լուծում տանք: Այս գաղափարի հստակ գիտակցումով դիմում եմ հայրենակիցներիս` հայցելով նրանցվստահությունըևառաջարկելովմիասինանցնելմերժողովրդիհամարվճռորոշառաջիկահինգտարիները: Հայացքձգելովանցածտարիներին, գնահատելովձեռքբերումները` բարեփոխումներիրականացնելուգործնավարտինհասցնելուհաստատակամություննէինձառաջնորդելու, քանզիպետքէշատլավհասկանանք, որմեզանիցէկախվածպետությանուժողովրդիհնարավորություններիճիշտօգտագործումը: Մենքկհասնենքհաջողության, եթեվստահությունձեռքբերենքապագայիհանդեպ, ճշգրիտձևակերպենքմերխնդիրներըևհամատեղքննարկենքուլուծենքդրանք: Ավելորդչէնշել, որքաջատեղյակեմխնդիրներին, ուստիհամոզվածեմ, որունենալովհայրենակիցներիսվստահություննիմնկատմամբ, կկարողանանքմիասինմերառաջդրվածնպատակներըհաջողությամբիրագործել: Մենքենքլինելումերսեփականճակատագրիտերնուկերտողը

Ընտրապայքարն, ինչ խոսք, լարված ու անզիջում է: Ո՞րն է Ձեր գնահատականը և ի՞նչ կասեք, մասնավորապես, քարոզարշավի առնչությամբ:
Կարող եմ ասել, որ մեր ընտրատարածքում քարոզարշավը ՀՀԿի կողմից ընթանում է ըստ նախատեսված ծրագրի և բնականոն հունով: Ինձ մրցակից թեկնածուների համակիրների կողմիցէհիմնականումլարվածությունստեղծվում: Շատերը, դժբախտաբար, շատհաճախմոռանումեն, որմայիսի6-իցհետոգալուէմայիսի7-ըևկյանքըշարունակվելուէ: Ցավովպիտիխոստովանեմ, որդաոմանցանգրագիտությունիցուոչկոռեկտպահվածքիցէգալիս: Միտումնավորսրումենիրավիճակը` տպավորությունստեղծելով, թեմեծհարգանքուհեղինակությունենվայելում: Եթեայդպեսլիներ, ապանրանցաշխատանքըհասարակությանըտեսանելիկլիներևկոկորդպատռելուանհրաժեշտությունբնավչէրզգացվի: Հանրապետականըգրեթեբոլորհամայնքներումհանդիպումներէանցկացնում` իտարբերությունորոշքաղաքականուժերի, որոնքխուսափումենժողովրդիհետբացճակատառերեսվելուցևիրենցքարոզչությունըկառուցումեն` առանցժողովրդիբունխնդիրներինտեղեկացվածլինելու: Մերընտրատարածքնընդգրկողբնակավայրերումհիմնականպաշտոններըկոալիցիայիմասկազմողկուսակցություններիձեռքումեն: Այսփաստնանտեսելով, մերգործընկերներըիշխանությանհասցեինքննադատությունենհնչեցնում` կամչհասկանալով, կամմիտումնավոր: Այնդեպքում, երբայդնույնլծակներըիրենցձեռքինեն:
Ինչպիսի՞ ակնկալիքներ ունեք և ի՞նչ տրամադրվածությամբ եք գնումդեպիմայիսի6-ինկայանալիքընտրություններ:
ՀՀԿ անդամ եմ: Ընդ որում, մինչև այդ որևէ կուսակցության մեջ չեմ եղել: Հավատում եմ Հանրապետականի գաղափարախոսությանը, վստահումեմնրաառաջնորդի` ՍերժՍարգսյանիվարածհավասարակշիռքաղաքականությանը, ուստիհենցայդուժիննախապատվությունըտվեցի: ԿողմնակիցեմՀՀԿառաջնորդիհայտարարությանը, որմեզանումընտրություններըպարտադրաբարպետքէբաց, արդարութափանցիկանցկացվեն: Ցավոք, ոչբոլորնենայդպեսմտածումուգործում, հատկապեսՐաֆֆիՀովհաննիսյանինմանները: Միայնարդարությունիցենխոսում, բայցիրենցգործելակերպովանումենճիշտհակառակը: <<Ժառանգությունը>>բարձրգաղափարներիցէճառում, ամպագոռգոռխոսքերասում, բայցվաճառելէհանձնաժողովներումիրունեցածտեղերը: Հետոէլհայտարարումէ, թեբարձրցուցանիշներէապահովելու. հետաքրքիրէ` որտեղի՞ցայդլավատեսությունը
Ձեր կենսագրությունը հանրահայտ է, բայց առավել հետաքրքիրն այն է, որ ապրել և շարունակում եք ապրել գյուղում: Ի՞նչն է Ձեզ կապում գյուղին:
Այո, այդպես է: Ես այն քչերից մեկն եմ, ով բանվորից հասել է նախարարի: Ծնվել եմ գյուղում, ապրել եմ այնտեղ և կապրեմ: Ես իմ հայրենի հող ու ջրի ակունքներում կանգնած մարդ եմ, և Աստվածորքանէլինձկյանքէպարգևել, այնքանայդկյանքըգյուղիունրամարդկանցհետէլինելու: Անիմաստէասել, որունեցելեմմեծհնարավորություններլավագույնբնակավայրերում, լավագույնպայմաններումապրելու, սակայնինձհամարամենալավըիմգյուղնէ:
Վերջում խոսենք Ձեր առաջիկա ծրագրերից ու այն անելիքներից, որոնք իրագործելուեքպատգամավորընտրվելուդեպքում:
Չեմ կարող ասել, թե ով կընտրվի և ոչ էլ այնքան մեծամիտ եմ, որ հայտարարեմ, թե ես եմ անպայման ընտրվելու: Չեմ էլ հավատում այն դատարկ խոսքերին, որ իմ հակառակորդներն ուժեղ են: Ժամանակնամենինչիրտեղըկդնի: Ինչվերաբերումէծրագրերին, ապականխնդիրներ, որոնցլուծումըմենքմերգործունեությանընթացքումառանձնապեսկարևորելուենք: Մասնավորապես` բարեփոխումներինևկայունխաղաղությանհաստատմանը, տնտեսությանաճիարդյունքումնորաշխատատեղերիստեղծմանը, մանրումիջինբիզնեսիզարգացմանը, գյուղիսոցիալկենցաղայինպայմաններիբարելավմանըևնրազարգացմանծրագրերիկատարելագործմանը, պետությանհոգածությանկարիքնունեցողանձանցբարեկեցությանապահովմանը, սոցիալապեսանապահովներիբժշկականօգնությանևսպասարկմանպետականպատվերիշրջանակներումիրականացմանը, ՀՀբոլորքաղաքացիներիհամարսրտիանվճարվիրահատությաներաշխավորմանը, երիտասարդների` որակյալկրթությունստանալնուհասարակականկյանքմտնելուհավասարհնարավորություններիստեղծմանըևայլն: ԱյսամենիարդյունքումունենալուենքուժեղուպաշտպանվածՀայաստանյուրաքանչյուրիհամար, հարմարավետգյուղևզարգացողգյուղատնտեսություն, ամուրևզարգացումըխթանողֆինանսականհամակարգ, բարձրակարգառողջապահություն, արժանապատիվուարդյունավետպետականկառավարմանհամակարգևայլն

SHARE