Պարտավոր ենք… ճիշտ ընտրություն կատարել

0
21

Այլապես ինքնակործանման ճանապարհն ենք ընտրելու և մեր երկրի հետընթաց <<զարգացումն>> անխուսափելիենքդարձնելու
    Չնայած առկա որոշակի մտավախություններին ու կասկածներին, պիտի բոլորսէլ  հավատանք, որ մեր ժողովուրդը մայիսի 6-ին կարող է ճշգրիտ ընտրություն կատարել: Թեկուզ և այն նկատի առնելով, որ հատկապես վերջին 2-3 տարիներին հասարակական գիտակցության մեջ, ընկալումներումանհրաժեշտփոփոխություններենտեղիունեցել: Ժողովուրդըզարթնելէխորթմբիրից, թոթափելիրանտարբերությունըևհստակտարբերակումէլավնուվատը, բարինուչարը, ազնիվնուկեղծը
      Ցավոք, մեր ժողովրդին խաբել են և° իշխանությունները, և° ընդդիմությունները, ինչումնույնայդժողովրդիմեղավորությանբաժիննայնքանէլփոքրչիեղել: Հիմա, բարեբախտաբար, ժողովուրդնէլչիուզումխաբվել, քանիորիրհավաքականգիտակցությամբհասկանումէ, որմոլորվելու, հանդուրժելու, համակերպվելութույլատրելիսահմաննսպառվելէ, էլչենքխոսումհամբերությանբաժակըլցվելումասին: Ըստորոշդիտարկումների, մերընտրողներիառնվազն60 տոկոսըքաղաքականապեսգիտակիցէևընտրելուէմտածելով, այլոչթեստամոքսով: Ներկայումսհայմարդըհասկացելէ, որանհրաժեշտէկանգառնել, փոխելմինչևօրսընդունվածխաղիկանոններնուիրողությունները, քանիորիրքվենաճուրդիհանելով` վաճառումէսեփականերեխայիապագան

    Գաղտնիք չէ, որ այսօր մեր Հայաստան հայրենիքը իր ճիշտ, բնականոն, պատշաճ ու արժանի վիճակում չէ: Շատ երևույթներ, դրսևորումներ ու իրավիճակներկան, որոնքանհարիրենհայիխառնվածքինևորոնցնկատմամբիրենայսերկրիքաղաքացիհամարողցանկացածհայորդի  պարտավոր  էիրվերաբերմունքնարտահայտել: Այսամենիմասին, իհարկե, հիմաշատխոսողներ, բարձրաձայնողներկան, բայցդաավելիհաճախանումենդրաբարոյականիրավունքըչունեցող, անարժանմարդիկ: Պարզէ, որնրանքչենկարողճիշտնասել, ազնիվուանկեղծլինել` այդ  և մնացած ամեն ինչում իրենց անձնական շահն ու բավարարվածությունը փնտրելով: Այսօրմերպետությանզարգացմանայնբախտորոշժամանակահատվածնէ, երբսուտնուկեղծիքըպետքէմերկացվեն, անբարոյականություննուդավաճանությունըդատապարտվենև, ընդհակառակը, ներկայացվենլավնուօրինակելին:
 Հարկ է, որ այսօր Հայաստանում գործող բոլոր կուսակցություններըհասարակականքաղաքական շարժումներն ու միավորումները առաջնորդվեն ազգայինգաղափարախոսությամբ: Ողջաշխարհիհայությանըգործնականումպետքէցույցտալ, որՀայաստանըհայժողովրդիմիջնաբերդամրոցնէ: Ե°վ արտերկրում, և°, առավելևս, Հայաստանումիշխանությունուփողունեցողոչմիհայիրենապահովուպաշտպանվածչիզգա, մինչևհամոզվածչլինի, որինքնուիրերեխաներնայդմիջնաբերդամրոցումանվտանգությանմեջեն: Հենցլինիայդմիջնաբերդը, կկարողանանքկառուցելնաևբուրգը, որինամենհայիրքարըպետքէդնիուամբողջացնի: Այդդեպքումև° քաղաքական, և° տնտեսական, և° բարոյական, և° իրավականդաշտումամենինչհավուրպատշաճիկլինի, քանիորհայմարդըկամաչիվատըլինել, սուտնուանբարոյականությունըխարազանելիկդառնան: Հայըպարտավորվածկլինիհայրենասերուազգասերլինել, լավուբարիգործերանել, հարազատպետությունըկառուցելուշենացնել
SHARE