Սասունիկում առաջընթացն ակնհայտ է,

0
66

ինչը նաև համայնքի ղեկավարի նվիրյալ աշխատանքի արդյունք է
Լավատեսություն

    <<Ընկերությունը մարդու կյանքում ամենակարևոր գործոնն է: Ընկերոջ լավ ու վատ չկա, եթե ընկեր է, ուրեմն լավը պիտի լինի: Ընկերությունը մեծ իմաստ  ունի: Կոնկրետ իմ  կյանքումունեմավագ/ովքերխորհրդատուևօգնականենցանկացածհարցում` գործնականթեընտանեկան/, ինչպեսնաևկրտսերընկերներ: Շատընկերությունունենալը  մեծություն է: Եթե ունես լավ ընկերական շրջապատ, ուրեմն կյանքում լավ դեր ունես և մեծ են քո շրջանակները: Ես շատ մեծ ընկերականշրջապատունեմ: Իսկընկերներձեռքեսբերում` ունենալովխելացիմիտք, շրջապատինկատմամբճիշտմոտեցում, աշխատանքևայլն:  4  տարի է, ինչ համայնքիղեկավարեմ, ևայսաշխատանքնէլէինձշատընկերներտվել: Ունեմընկերներտարբերշրջանակներից: ԸնկերությունեմանումերկարտարիներիփորձունեցողՈսկեվազիհամայնքապետՀայկՀովհաննիսյանիհետ: Իսկինչու, որովհետևճիշտխորհուրդ, ճիշտմարդկայինվերաբերմունք, ճիշտաշխատաոճտեսանրամոտ: Լավավագընկերէ, խորհրդատու, հավատարիմ, ժողովրդիննվիրվածմարդ, կայունտղամարդ, ընտանիքիլավղեկավար: Այստեսակիմարդուեմորպեսընկերձեռքբերել:

Ընտանիքներովենքընկերությունանում, ինչնամենախորընկերություննէ, սրբությանվերածվողհարաբերություններեն: Ընկերությունըպահպանելուհամարարդարությունպիտիլինի: Ընկերոջդաչքերինպիտիմիշտպարզուուղիղնայես, ինչըպիտիփոխադարձլինի: Եթեընկերոջդհետխոսելիսուրիշուղղությամբնայեցիր, ուրեմնհետինմտքերունես: Ընկերոջըչեմհանդուրժիեթե իմ նկատմամբ մտածված, դիտավորյալ սխալ արարք է գործել: Իսկ ոչ մտացածին քայլերը բոլորիս հետ էլ պատահում են, ներելի է: Այս դեպքում ճիշտ  ուարդարացիկլինիքննարկելտվյալթեման, պարզելմութհատվածները, ևամենինչկընկնիիրտեղնուկնճիռըկշտկվի>>,-ընդգծեցԱրագածոտնիմարզիՍասունիկհամայնքիղեկավարԱրմանՄարգարյանը:

  Խոսելով բնակիչների հետ իր հարաբերությունների մասին, Ա.Մարգարյանընշեց, որՍասունիկումչկաայնպիսիբնակիչ, ովիրենազատորենընկերոջ, հարազատիկամբարեկամիպեսչընդունի: Իրսկզբունքնէ` 4000 բնակիչներնէլիրբարեկամներնեն, ևբոլորինէլհավասարապեսէընդունում: Իրևգյուղացիներիմիջևհավասարությանսկզբունքէգործում: Ամենինչարելէ, որգյուղացինհավատաիրեն: Եվիր  ղեկավարման այս տարիների ձեռքբերումը գյուղացու հարգանքն ու հավատն է իր նկատմամբ: Սուտ խոստումներ չի տա: Եթե մարդուն մերժում է, ապա բացատրում է, որ այդ հարցն իր լիազորություններից դուրս է կամ տվյալբնագավառումիրհնարավորություններըչեններում: Եթեիրիրավասությանխնդիրչէ, ապախորհուրդէտալիս, կողմնորոշումմարդուն, թեինչպեսայնլուծել: Ճիշտխորհուրդտալնէլ, ըստնրա, մեծօգնությունէմարդուն: Համայնքիղեկավարիհամարշատկարևորէգյուղումհամերաշխությունպահպանելը: Միայնհամերաշխությանդեպքում` ժողովրդիհետ, կարողէհաղթահարվելցանկացածդժվարություն: Գյուղապետիճիշտաշխատանքտանելուշնորհիվէնաև, որգյուղըշատհամերաշխէ, մեծմասըգրեթեբարեկամներեն:
  Գյուղացիները զբաղվում են անասնապահությամբ, խաղողագործությամբ, բայց պրն Մարգարյանըգտնումէ, որշատդժվարէդրանովմիայնապրելը, դրահամարշատէկարևորումբավարարաշխատատեղերունենալուխնդիրը: Սասունիկումէգտնվում<<Արմենիավայն>>գինու, կոնյակիգործարանը, ներկերիփոքրարտադրությունունեն, որտեղգյուղացիներնաշխատումեն, սակայնդաքիչէ, մարդիկպետքէաշխատանքունենան, աշխատատեղերստեղծվեն: Ամենամտահոգիչխնդիրը, համայնքապետիհամարմանկապարտեզի շենքի վերանորոգմանհարցիլուծումնէ, այնշատանմխիթարվիճակումէՆախատեսել են դպրոցում նախակրթարան բացել` համայնքի կողմից 15 տոկոս համաֆինանսավորմամբ: Հունիսինարդենկընդունեներեխաներին, քանզիպայմանագիրըկնքվածէ: Թեևզրույցիցպարզվեց, որհամայնքիմիջոցներովբազմաթիվաշխատանքներենիրականացվել` ճանապարհների, փողոցայինլուսավորությանհամակարգի, բուժամբուլատորիայիվերանորոգումևայլն, այնուհանդերձ, Ա.Մարգարյանըչցանկացավկատարվածիմասինբարձրաձայնել` պատճառաբանելով, որայդմասինինքըչէ, որպիտիխոսի
  Զրույցը շարունակվեց գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղարՍուսաննաՀակոբյանիհետ: Նա, մասնավորապես, ասաց. <<Գյուղապետը, եռանդուն, ձգտողուաշխատասերանձնավորությունլինելով, շատմեծառաջընթացէերաշխավորումհամայնքիվաղվաօրվահամար: Ամենակարևորը` գյուղացուհալըհասկացողէ, նրա  վիճակի մեջ մտնող է, ապրում է գյուղացու հոգսով: Իր ղեկավարման տարիներին  գյուղըբավականինփոփոխություններէկրել: Դատեսանելիէևկարողէփաստելցանկացածբնակիչ: Առաջինհերթին` աղբահանությունը, որայսօրշատլավվիճակումէ. տեղադրվելենաղբամաններ, գյուղըմաքուրէհիմա: Համայնքըգրեթե80 տոկոսովլուսավորվելէ: Գազաֆիկացումնէշարունակվել: Վերանորոգվելենգյուղապետարանիշենքը, մշակույթիտունը: Մշտապեսհամագործակցումենքերկուդպրոցներիհետ, աջակցումենքնրանցշատհարցերում: Սոցիալապեսանապահովերեխաներիդասագրքերնենքհատկացնում, օգնումենքմիջոցառումներիկազմակերպմանը: Վերջինզանգիմիջոցառումըմերհովանավորությամբէանցկացվում: Ժամանակառժամանակ, մերբյուջեովնախատեսվածէ, նաևֆինանսականօգնությունենքհատկացնումսոցիալապեսանապահովներին: Դահասանելիէբոլորին: Ահագինջրագծերենփոխվել, բավականինլավացելէխմելուջրիմատակարարմանվիճակը: Եթենախկինումթաղամասերկային, որօրերով, հատկապես` ամռանը, ջուրչէինունենում, ապաայսօր  6-ժամյա գրաֆիկով ջուր են ստանում: Ձգտելու ենք  շուրջօրյաջրամատակարարումունենալուն: Ոռոգմանջրիվիճակնէլբավարարէ, բնակիչներըբողոքներչունեն, սակայնվարձավճարնէթանկ, չենկարողանումվճարել: ՆախկինումՍասունիկումհիմնականումպտղատուայգիներեն/հատկապես` խաղող/ եղել, 2003-04 թթ. հացիխնդիրլուծելուհամարայգիներըքանդեցին, տեղըսկսեցինցորենցանել: Այդժամանակջուրնէլէրէժան, ցորենիսերմնէլ, հետոգնալովամենինչթանկացավ: Այստարիշատքիչենցորենցանել: Ջուրըկա, բայցթանկէ, հասանելիչէբոլորին>>:
    Կարին համայնքը  1996-ին միացավՍասունիկին, իհարկե, շարունակումենմնալառանձինմիավոր: Կարինումշատանանցանելիճանապարհներխճապատվելեն: ՊրնՄարգարյանիգալուցհետոմշակութայինկյանքըզարթոնքապրեց: Պարիխումբձևավորվեց, գրադարաննսկսեցիր  նպատակին ծառայել, գործում են կար ու ձևի, մարզական խմբակներ: Համերգներ են լինում: Համայնքապետարանի շենքի դիմացնորայգիենհիմնել, որըմիքանիտարիհետոարդենայլտեսքկունենա: Նստարաններենտեղադրվել: Մանկապարտեզիհարցիլուծումնէամենակարևորը: Շենքըբավականինմեծկառույցէ, համայնքիմիջոցներովհնարավորչէվերանորոգել, մեծգումարէհարկավոր: Եթեգործիմանկապարտեզը, ապա80-100  հաճախող երեխա կունենաՏիկինՀակոբյանը, երախտիքիխոսքերհնչեցնելովգյուղապետիհասցեին, նշեց, որնախոսքիտերտղամարդէ. <<Եթեխոստացավ` կկատարի: Երբեքանիրագործելի  խոստումներ չի տալիս: Եթե չի կարողանում, ապա ասում է` չեմ կարող: Շատ անհանգիստ մարդ է, գիշերն էլ չի քնի` միայն թե ժամանակին խոստումը կատարի: Պրպտող  բնավորությունունի, պիտի  մի ելք գտնի, որպեսզի մարդկանց օգնի: Նրա ամենակարևոր առավելություններից է, որ երբեքտարբերությունչի  դնի բնակիչների  միջև, բոլորինհավասարապեսկվերաբերվի: Շատաշխատասերէ, երբեմնզարմանումես` ոնցէայդքանըկարողանում: Նրանիցբոլորսշատբանունենքսովորելու: Շատլավընկերէ` բոլորինհասնող: Նրանբոլորսէլշատսիրումուհարգումենք: Իրղեկավարմանօրոքհամայնքումմեծառաջընթացունեցանք: Բնակիչըվստահումէնրան: Եթեհաջորդընտրություններինիրթեկնածությունըդնի, ապամիանշանականցնելուէ, որովհետև   բնակիչները մեծ հույսեր են կապում նրա հետ>>:
     Համոզված են, որ առաջընթացը շատ մեծ  էլինելուևունենալուենբարեկարգուզարգացածհամայնք` իրենցղեկավարիգլխավորությամբ
SHARE