Սասունցին հայրենասեր, պատվախնդիր է

0
25

և ամեն լավ հատկանիշ ժառանգել է հերոս նախնիներից
Նկարագիր 

     Աշոտ Հակոբյանը, Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ համայնքը 2002-ից ղեկավարելով, իրականացրելէբազմաթիվծրագրեր: Պետբյուջեիմիջոցներով  վերանորոգվել է դպրոցը, 1830 մճանապարհէասֆալտապատվել, ԾԻԳի և համայնքի15 տոկոսհամատեղներդրումով1.5 կմոռոգմաններքինցանցէկառուցվել: Համայնքայինմիջոցներով, ինչպեսնաևպետբյուջեից67 մլնդրամիչափովներդրմամբփոխվելէխմելուջրիներքինցանցը: Յուրաքանչյուրընտանիք  ինքնահոս եղանակով գործող բակային ծորակ ունի: Կառուցվել են խմելու ջրի նոր կարգավորիչ ջրամբարներ: Համայնքի բյուջեով կատարվել է խմելու ջրի աղբյուրների /սարերում/ կապտաժներիվերանորոգում: Ջրամատակարարմանանմխիթարվիճակիցձերբազատվելով, այսօրարդենօրական17-18 ժամջուրունեն: Քանիորգյուղացիներիապրուստիհիմնականմիջոցնանասնապահություննէ, ուստիայդոլորտըզարգացնելունպատակովհամայնքայինբյուջեիմիջոցներով3 կմից ավելինորջրագիծենանցկացրելդեպիհանդեր` անասուններիխմելաջուրնապահովելուհամար: Գյուղըգազաֆիկացվածչէ, սակայնպատրաստենգյուղապետարանիմիջոցներիևհամայնքիբնակչությանֆինանսականներդրմամբայդխնդիրնիրականացնել: Հույսունեն, որկառավարություննայստարիտվյալխնդիրըկներառիիրականացվելիքծրագրերում: Նախատեսվածէնաևմինչևտարեվերջվերանորոգելմշակույթիտունը: Այստարվածրագրումնաևճանապարհաշինականաշխատանքներունենկատարելու

Գյուղապետարանի միջոցներով ցանկանումենասֆալտապատելնաևերկրորդայինփողոցները: Մարզպետարանի, կառավարությանհետհամաձայնությունէձեռքբերվել` դպրոցինկիցմասնաշենքը<<Վորլդվիժն>>ի ծրագրովևհամայնքիմիջոցներովվերանորոգելուվերաբերյալ: Աշխատանքներըմինչևսեպտեմբերավարտինհասցնելով, այդտարածքըկշահագործենորպեսմանկապարտեզ: Համայնքնունիբուժամբուլատորիա, որըվերանորոգվելէ<<ՇԵՆ>>բարեգործականկազմակերպությանծրագրով, կառավարությանմիջոցներովևսպասարկումէհարակից10 համայնքների: Ունենբավականինբարձրակարգբուժանձնակազմ, նաևմեկշտապօգնությանավտոմեքենա:

Պարոն Հակոբյան, բավականին աշխատանքներ արդեն իրականացրել եք, շատերն էլ  իրականացնելուճանապարհինեք: Առկախնդիրներըլուծելուհամար, ընդհանուրառմամբի՞նչ է հարկավոր գյուղապետին:
Գյուղապետին հարկավոր է ուժեղ, միասնական համայնք, որ իր թիկունքին կանգնած լինի: Միասնական պիտի լինի համայնքը` մի բռունցք կազմած, իր ղեկավարի թիկունքին կանգնած, որպեսզի վերջինս կարողանա  ցանկացածպետականմարմինհամարձակմտնել  և իր պահանջը ներկայացնել: Եթե համայնքըմիասնականչէ, ապագյուղապետըմենակէմնում, ևայսդեպքումնրաասածնէլմնումէթղթիվրա: Իսկեթեներկայացնումէբռունցքեղածհամայնքիպահանջը, ապադրահետանպայմանմերիշխանություններըհաշվիեննստում: Իսկսասունցիները, առհասարակչեն կարող համախմբված չլինել:
Ուրիշ ի՞նչ բնութագրերով են առանձնանում սասունցիները:
Մենք շատ ազգասեր ենք, քրիստոնեապաշտ, պահպանում ենք Սասուն աշխարհից գաղթած մեր պապերի ժառանգած մշակույթը: Հատկապես հարսանեկան արարողություններին   պահպանվում են ազգային ավանդույթները, ինչի զարդըսասունցիներիմերպարնէ: Սասունցիներնունենիրենցազգայինավանդույթները, որոնքմինչևօրսպահպանվումեն: Թե° տխրության, թե° ուրախությանառիթներիդեպքում500-600 մարդհավաքվումէ, ևանպայմանսեղանէգցվումբոլորիհամար: Սասունցինհայրենասեր, ավանդապաշտ, ազգասեր, պատվախնդիրուհյուրասերէ: Շատսկզբունքայինէ: Եթեսիրեցմեկին, նրանպաշտամունքիաստիճանկընդունի, իսկեթեոչ, անգամեղբայրնէլլինիչիընդունի: Սասունցինկոպիտ, բայցհարգելուսիրելգիտի: Ընտանիքիխաղաղասիրությունը, համերաշխությունըսասունցուապրելակերպնէ: Խորհրդարանականընտրություններնենգալիս, սասունցինշատլավգիտակցումուհասկանումէիրընտրությունը: ԵսՀՀԿի անդամեմ, ևպարտականեմնախկինվարչապետԱնդրանիկՄարգարյանին, իսկմերգյուղումբոլորսասունցիներընրաֆանատներնեն: Վստահեմ, որՀՀԿն բավականինմեծառաջընթացկունենամեզմոտ, իհարկեչթերագնահատելովմյուսկուսակցություններին: Ժողովուրդըհաստատգիտակցելովշատճիշտընտրությունկանի: Իհարկեայսհարցումմեծէնաևիմդերակատարությունըևնաևայնհանգամանքը, որգյուղացինտեսնումէ, թեինչաշխատանքերենիրականացվելիմղեկավարմանտարիներիընթացքում, որպեսզիգյուղըզարգանաուդառնաբարեկարգ: Գյուղացինէլիրհերթինիմկողքինէկանգնած:
Ի՞նչ դերակատարություն ունի ընկերությունը Ձեր կյանքում:
Ընկերությունը ձեռք ես բերում կյանքի ընթացքում, Աստծո կողմից տրված զգացում է, սիրո չափ անփոխարինելի մի բան: Երբ ընկերեսգտնում, դառնումեսաշխարհիամենաերջանիկմարդը, իսկկորցնելիս` ամենադժբախտը. ընկերությունըշատդժվարէստեղծվում: Դրահամարկորցնելուցշատծանրապրումներեսունենում: Ընկերներսիմցանկացածխնդրանքըսրբորենկատարումեն: Փոխադարձսիրոսկզբունքովստեղծվածընկերությունէ: Շրջապատիկողմիցմեծգնահատանքիարժանացած: Ընկերներսիմհամադասարանցիներնեն` Համբարձումը, Հայսերը, Մարզպետը, Հայկը, Ֆրիդը, Ալիշանը, ՌաֆայելըՇատմաքուր, անաղարտընկերներեն: Բոլորսէլկանգնածենքիրարկողքկողքի: Մերընկերությունըպահպանելէփոխադարձհարգանքնուսերը, նաևվստահությունը: Ընկերներիսհամարումեմիմհոգևորմեծհարստությունը: Ամենակարևորսրբություննիմընկերություննէ: Միշտընկերներովխորհրդակցումենքցանկացածհարցիդեպքում: Ընկերությանմասինխոսելիսհուզվումեմ: Իսկականընկերընաէ, ովմինչևկյանքիդվերջըքեզընկերէմնում, քեզհարգումուպատվումէ: Իրականընկերգտնելըշատդժվարէ: Ամենագնահատելինկյանքիընկերնէ, ինչիդեպքումհայացքներով, բնավորությամբգրեթենույննենլինում: Ընկերություննապրեցնողէ, հուսադրող, երջանկացնող, ամենակարևորը` գիտես, որամենանեղպահինէլթիկունքիդընկերդկանգնածէ: Աշխարհումդրանիցթանկբանեսչունեմ, իհարկե, ընտանիքդ, երեխաներդիրենցտեղնունեն: Երեխաներիսէլդաստիարակումեմստեղծածընկերությունըաշխատենչկորցնել:Եթե կորցրեցին, ապաոչհարգանքևոչէլ  պատիվ կունենան: Հաջորդ ընկերն էլ ավելի շուտ իրենց կլքի: Պետք է ձգտել այդ սրբությունը պահպանել: Ընկերություն ստեղծելն ու պահպանելըշատդժվարէ: Ցանկացածմարդու, կինթետղամարդ` տարբերությունչեմդնում, ընկերհարկավորէԸնկերությունենքանումնաևմերտարածքի  համայնքապետերի հետԻնձ շատ հարազատ ընկեր է Աշնակի գյուղապետ Գևորգը, Դավթաշենի` Գրիգորը, Իրինդի` Ալեքսանը, Ներքին Սասնաշենի` Անդրանիկը, Վերին Բազմաբերդի` Արտաշեսը, Կաքավաձորի` Սերոժը: Մենք համայնքապետերով էլ շատ համախմբվածենք, իսկդամերպապերիցստացածլավագույնժառանգություննէ: Պիտիիրարհետլինենքևբոլորհարցերըմիասինլուծենք, կապչունի, թեորհամայնքինէվերաբերում: Եթեմիհամայնքխնդիրունի, ևպետքէայդհարցըբարձրացնել, ապաբոլորսմիասինգնում, ներկայացնումենքխնդիրը: Հարցերըհամախմբված` համայնքապետերովբարձրացնումենքևմշտապեսմեջքմեջքիկանգնածենք, քանզիյուրաքանչյուրիսխնդիրնէլ  նույնն է, և այս ամենն անում ենք հանուն մեր բնակիչների, հանուն ընդհանուր գործիՄանկությանընկերներսիմսրբություննեն, իսկաշխատանքայինընկերներսպաշտամունքս


SHARE