Փակուղի

0
17

  Ժողովրդավարությունը մտել է փակուղի, և դա ակնհայտ է բոլորին: Դժբախտությունն այն չէ, որ այս կամ այն ընտրություններիարդյունքներըկարողենկեղծվել: Դժբախտություննայնէոր աշխարհում կեղծ են ցանկացած ընտրություններ սկզբունքորեն, և ավելիլավչիլինի: Ակնհայտէ, որմարդկանցզգալիմասնանտարբերէընտրություններինկատմամբ, քանզիվստահէ` որկուսակցություննէլհաղթի, բնակչությանկյանքըդրանիցչիփոխվիոչմիկերպ: Թեկուզ, այնպատճառով, որկուսակցություններըներկայացնումենոչթեմարդկանց, այլքաղաքականկլաններին, պայմանավորվածություններիհամակարգերըևայլն: Ընդորում, այդպեսէամենուր` ցանկացածժողովրդավարականհամակարգվաղուցարդենժողովրդինչիներկայացնում: Ուշադրությունիցդուրսենբոլորնրանք, ովքերդուրսենքաղաքականծրագրերից
SHARE