Օգնություն ասածն այն կլինի,

0
20

երբ տեղական արտադրողին գոնե չխանգարեն
Խնդիր

   Աշտարակի խճուղու վրա գտնվող ջերմոցային տնտեսությունը, որը հիմնադրվելէմեկուկեստարիառաջ, ունիմոտ3 հազարքառ. մետրտարածք: ԻնչպեստեղեկացանքջերմոցայինտնտեսությանմենեջերԱրմենՍադոյանից, աճեցնումենհինգտարբերտեսակիլոլիկ: Ոռոգումնիրականացնումենկաթիլայինեղանակով, իսկջեռուցումնավտոմատէ: Պարարտացումնիրականացնումենայնչափով, որչափովդահողին հարկավոր է: Ստանում են էկոլոգիապես մաքուր լոլիկ: Սպառման խնդիր, թեև, չունեն /աճեցրածն իրացնում են ամբողջովին/, սակայն մրցակցայինառումովխնդիրէառաջացնումդրսիցներկրվողլոլիկը, որըհամեմատաբարէժանէ: Ինչինչ ճանապարհներովներկրվումէևշատէժանէլվաճառվում` մրցակցայինդաշտիցդուրսմղելովտեղականլոլիկը: Մինչդեռբարձրամբիոններից  հայտարարություններ են հնչում, որպետքէխթանելգյուղատնտեսությունը, օգնելգյուղմթերքարտադրողին

    Ա.Սադոյանն այն կարծիքին է, որ եթե երկրում արտադրվող լոլիկը քանակական առումով ոչ միայն բավարար է, այլև արտահանվում է, ապա էլ ինչի՞ ներկրել դրանից: Ընդհակառակը, պետք է օգնելտեղիարտադրողինարտահանմանհարցում: Այսդեպքումներկրմանևարտահանմանբալանսըկկարգավորվի: Խթանելուդեպքումտեղիարտադրողըընդլայնվելուհնարավորությունէլկունենաևկարողէէլավելիմեծքանակությամբապրանքարտադրել: Տեղականլոլիկըորակականհատկանիշներովշատավելինէ, քաններկրվողը: Այսօրօգնությունասածըգոնեպետքէայնլինի, որչխանգարենտեղիարտադրողին:
   Խոսելով իր ընկերական շրջապատի մասին, Արմենը նշեց, որ ունի մեծ շրջապատ, որտեղ որակական տարբեր հատկանիշներով մարդիկ կան: Ընկերընտրելիս` լավուվատհատկանիշներըդնումէկշեռքինժարին, եթեդրականներըշատեն, ապաայդմարդըկարողէլինելիրենընկեր: Կարևորչէ` այդմարդնինչբնագավառիցէ, ինչձևիուտրամադրվածության, ամենմարդուհետէլհնարավորէիրձևովշփվել: Նրահամարմտերիմընկերներերկուսըկամերեքըկարողենլինել, մնացածըշրջապատիհարցէ: Ըստնրա, ընկերություննայնէ, երբ, ասենքինչոր խնդրից ընկճված լինեսընկերդգա, կողքիդնստի, առանցքեզհետխոսելուհասկանա, թեինչուեսընկճվածկամնեղված: Այդպիսիընկերմեկըկամերկուսնեն: Իսկականընկերներնայնմարդիկեն, ովքերամբողջկյանքումքեզհետեն, ևկապչունի` ամենօրեստեսնումնրան, թեերկարտարիներչեստեսել: Անգամտարիներովէլչտեսնես, գիտես, որքոընկերնէ, միևնույնէ, երբէլպետքլինի, քեզկտեսնիու  կողքիդ կկանգնի
SHARE